Greenport Business and Retail

De studie Greenport Business and Retail is breed van aard. Het algemene deel is erop gericht jezelf zo breed mogelijk te ontwikkelen. De focus ligt hierbij op de samenhang tussen (sier)teelt, bedrijfsvoering en logistieke processen. Je leert alles over onder andere teelttechnieken, teeltplannen, organisatie en bedrijfsvoering, mondiaal vermarkten en duurzaam opereren in ketens. Na het algemene deel maak je een keuze uit twee afstudeerrichtingen: Teelttechniek en Veredeling en, Management en Greenport. Bij de afstudeerrichting Teelttechniek en Veredeling richt je je op de grote variatie van techniek en technologieën die kunnen worden toegepast in de voedingstuinbouw en sierteelt. Je leert over teeltplannen, teeltoptimalisatie en de veredeling en ontwikkeling van nieuwe rassen en soorten. Voorbeelden van specifieke onderwerpen die hierbinnen worden behandeld zijn biologische plaagbestrijding, klimaatbeheersing, genetische modificatie van en de ondergrond waarop wordt gekweekt. Bij de afstudeerrichting Management en Greenport ligt de nadruk meer op de bedrijfskundige en bedrijfsmatige aspecten van de voedingstuinbouw en de sierteeltsector. Je leert hierbij over dingen als investeringen, vestigingsklimaat, concurrentieposities en de eisen en verwachtingen van klanten, de overheid en de maatschappij in het algemeen. Onderwerpen die voorbijkomen zijn onder andere vernieuwing en innovatie in bedrijfsvoering, de plaats van bedrijven in de internationale markt, Europese wet- en regelgeving en milieuvriendelijk produceren.