Global Sustainability Science

De Engelstalige brede studie Global Sustainability Science gaat over duurzaamheidsvraagstukken. Je kunt er zowel alfa, bèta als gammarichtingen mee volgen. Je buigt je bijvoorbeeld over vragen die te maken hebben met de beschikbaarheid van schoon drinkwater en voedsel voor iedereen, veranderende energiebronnen, maar ook klimaatverandering en hoe er op verschillende niveaus besluiten over deze kwesties worden genomen. Het eerste jaar is een algemeen jaar waarin al deze aspecten aan de orde komen. In het tweede jaar kies je een differentiatie, maar blijf je samenwerken met studenten van andere differentiaties. Je kunt bij deze studie ook een eigen differentiatie samenstellen.

De opleiding biedt de volgende vier differentiaties aan:

  • Water, Climate & Ecosystems: Dit is een natuurwetenschappelijke richting. Het gedrag van mensen en dieren, besluiten van overheden en het veranderende klimaat hebben invloed op ons natuurlijke ecosysteem. Dat is het evenwicht tussen planten, dieren, lucht, water en bodem. Je leert bijvoorbeeld meten en berekenen wat de CO2-uitstoot (koolstofdioxide) is in een bepaald gebied waar biobrandstoffen worden verbouwd. Deze kennis is uiteindelijk nuttig om duurzame oplossingen te kunnen bedenken voor bijvoorbeeld water- en natuurbeheer en het gebruik van landbouw of energiegewassen zoals biobrandstoffen.
  • Energy & Resources: Ook deze richting is natuurwetenschappelijk van aard. Het gebruik van energie en duurzame grondstoffen staat centraal. Omdat oude brandstoffen als steenkool, aardolie en -gas niet altijd voor handen zijn en er ook op milieugebied nadelen aan kleven, zijn landen en bedrijven op zoek naar nieuwe duurzame manieren van energiewinning. Bijvoorbeeld uit wind, water en biomassa (plantaardig en dierlijk materiaal). Je bestudeert wat hiervan de mogelijkheden en toepassingen zijn.
  • Governance & Societal Transformation: Bij dit politiek-economische studiepad richt je je op de beleidsmatige kant van duurzaamheidsvraagstukken. Op regionaal, landelijk of mondiaal bestuurlijk niveau. Wat zijn bijvoorbeeld landelijk de economische gevolgen van het principe ‘de vervuiler betaalt’? Of, hoe kunnen we er op mondiaal gebied voor zorgen dat de hoeveelheid uitstoot van giftige stoffen wordt beperkt?
  • Business & Innovation: Dit is een bedrijfseconomische richting. In dit studiepad bestudeer je de bedrijfsmatige kant van innovaties. Welke vernieuwingen op het gebied van duurzaamheid zijn er? Hoe gaan bedrijven daarmee om? Hoe worden innovaties ingevoerd en op de markt gebracht? Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de elektrische auto.

Toelatingseisen: Je wordt toegelaten met ieder vwo-profiel met wiskunde A of B en minimaal twee van de vakken scheikunde, natuurkunde, biologie of economie.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing