Bestuurskundige
Bestuurskundige

Als bestuurskundige doe je onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en bestuurlijke problemen. Je probeert het bestuur zo goed mogelijk af te stemmen op de huidige maatschappij. Dit doe je door verbeteringen en aanbevelingen te geven. Als bestuurskundige ben je op verschillende terreinen werkzaam (bijvoorbeeld op het gebied van milieu, onderwijs of verkeer) en je kunt zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven terecht. Als je bij een overheidsinstelling werkt, op gemeentelijk, provinciaal of Rijksniveau, ben je betrokken bij de ontwikkeling van beleid. Bij de overheid heb je veel te maken met standaardprotocollen, regels en richtlijnen. Ook kun je bij een onderwijs- of onderzoeksinstituut werken. Bij een universiteit geef je les en voer je onderzoek uit. Binnen het bedrijfsleven kun je terecht bij bijvoorbeeld adviesbureaus. Je stelt het beleid op voor het bedrijf en zorgt er middels dit beleid voor dat het bedrijf een zo groot mogelijke winst behaalt. Een WO opleiding als Bestuurskunde is een prima voorbereiding voor dit beroep.

Veiligheidskundige
Veiligheidskundige

De veiligheidskundige houdt zich bezig met veiligheidsvraagstukken in de maatschappij. Veiligheid is iets waar iedereen dagelijks mee te maken krijgt: op school, op het werk, op het vliegveld etc. Ook komen vaak gebeurtenissen in het nieuws waar het mis is gegaan met de veiligheid, zoals bij een treinongeluk. Een veiligheidskundige houdt zich bezig met dergelijke vraagstukken en probeert de veiligheid te verbeteren. Het werk van de veiligheidskundige is zeer breed: hij of zij interesseert zich in openbare orde, het milieu, arbo, het beveiligen van gebouwen en transport. De specialist kijkt vanuit verschillende perspectieven (juridisch, organisatorisch, bestuurlijk etc.) naar een veiligheidsvraagstuk. Bij het ontwerpen en uitvoeren van een plan werkt de veiligheidskundige samen met bedrijven, politie, overheden en hulpdiensten. Vaak heeft de veiligheidskundige ook een adviserende rol. Er zijn diverse studies Veiligheid op Hbo niveau die je voorbereiden op dit beroep.

Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker

Een beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe bestuurlijke plannen voor allerlei overheden of andere grote organisaties. Beleidsmedewerkers vind je op vele terreinen: algemeen, milieu, verkeer, ontwikkelingshulp, criminaliteitsbestrijding, jeugdzorg, onderwijs etc. Beleidsmedewerkers hebben oog voor wat er speelt in de samenleving en proberen met concrete oplossingen voor problemen te komen. Ook probeert de beleidsmedewerker overheidsprocedures te verbeteren. Vaak ben je zelf actief bezig met het creëren van nieuw beleid. Andere beleidsmedewerkers nemen een meer adviserende functie en assisteren bijvoorbeeld een burgemeester. Omdat er veel verschillende beleidsmedewerkers zijn, is er geen specifieke studie die voorbereidt op dit beroep. De opleiding Bestuurskunde op Hbo of WO niveau is een goede keuze maar ook met andere hbo of WO opleidingen kun je in een (specialistische) beleidsfunctie terechtkomen.

Sportbeleidsmedewerker
Sportbeleidsmedewerker

Als medewerker sport en recreatie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het gemeentelijke sport- en recreatiebeleid. Je ziet toe op de verhuur van verschillende gemeentelijke accommodaties zoals sporthallen, sportvelden, zwembaden, wijkgebouwen en andere accommodaties aan clubs en verenigingen. Je houdt toezicht op de financiële huishouding en onderhoudt contacten met beheerders, verenigingen en andere beleidsmakers (zoals milieu). Vaak is het de taak van de sportbeleidsmedewerker om overzicht te houden en eventueel in te grijpen bij conflicten.

Beleidsambtenaar
Beleidsambtenaar

Beleid maken is het bepalen van de doelen en de middelen voor een organisatie, of in het geval van een land, de doelen en middelen van de overheid. Een beleidsambtenaar bedenkt wat het beleid voor de overheid moet zijn, bijvoorbeeld bij een gemeente, bij de provincie of bij een ministerie. Dat kan betekenen zelf een probleem analyseren, en daarvoor oplossingen aandragen, maar ook het uitwerken van een wetsvoorstel: hoe moet een bepaald voorstel of ideaal worden uitgewerkt zodat het ook toegepast kan worden? Een beleidsambtenaar moet zich dus verdiepen in verschillende onderwerpen, afhankelijk van zijn of haar specialisme, en daarbij overleggen met andere betrokken partijen. Taken variëren van beleid schrijven, onderhandelen tussen partijen of bijvoorbeeld het controleren van de uitwerking.

Diplomaat
Diplomaat

De term diplomaat staat voor alle medewerkers die de overheid vertegenwoordigen in internationale betrekkingen. Dat kunnen ambassadeurs zijn, maar ook medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken die op een diplomatieke missie worden gestuurd. De belangrijkste taak van een diplomaat is ‘diplomatiek zijn’: het tactvol onderhandelen en overhalen van andere partijen. Verder is het belangrijk vertrouwelijk te zijn, en geen gevoelige informatie te delen. Om die reden zijn de precieze werkzaamheden van een diplomaat niet altijd duidelijk.

Gedeputeerde
Gedeputeerde

Een gedeputeerde is een provinciaal bestuurder. Hij of zij is lid van het college van Gedeputeerde Staten. Een gedeputeerde moet gekozen worden door de Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging van een provincie. Op basis van de visie en het beleid van de Provinciale Staten voeren gedeputeerden besluiten uit en houden ze toezicht. Daarnaast kunnen ze ambtenaren benoemen en ontslaan. Een gedeputeerde krijgt een eigen specialisme (een ’portefeuille’) waarvoor hij verantwoordelijk is. Buiten hun eigen vergaderingen, overleggen gedeputeerden met betrokken partijen, en gaan dus veel op werkbezoek.

Minister
Minister

Een minister is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, dat wil zeggen een onderwerp waar de staat regels voor moet maken. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs of aan de zorg. Als minister geef je leiding aan een ministerie. Je schrijft met beleidsambtenaren nieuwe wetten, besluit waar geld aan moet worden besteed, je benoemt nieuwe personen en moet daarnaast vergaderen met de andere ministers en je beleid uitleggen aan de Tweede Kamer. Daarnaast moet je soms op werkbezoek, om een beter beeld van problemen in je werkveld te krijgen.

Politicus
Politicus

Politicus is een brede term, die van toepassing is op iedereen van gemeenteraadsleden tot aan de minister president. Om die reden is het moeilijk precies te zeggen wat een politicus doet. In elk geval vertegenwoordigt een politicus de bevolking. Als volksvertegenwoordiger adviseert en controleert hij bestuurders en heeft hij invloed op het beleid. Concreet ben je als politicus veel bezig met vergaderen, debatteren, het lezen van dossiers en met werkbezoeken. In de meeste gevallen maakt een politicus deel uit van een politieke partij. Tot slot hebben politici veel met de media te maken: van interviews in lokale kranten tot een debat op tv.

Ambassadeur
Ambassadeur

Een ambassadeur is een vertegenwoordiger van een land of regering. Als afgezant van de regering in het buitenland onderhandelt of spreekt de ambassadeur namens zijn of haar eigen land. Een ambassadeur houdt de ontwikkelingen van het land in de gaten, en rapporteert daarover naar het thuisland. De nadruk ligt op ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor het thuisland, of de relatie tussen de twee landen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rond de ramp met de MH-17 en de relatie tussen Nederland en Rusland. Als vertegenwoordiger moet de ambassadeur veel contacten onderhouden, bijvoorbeeld wanneer die voor de handel nuttig kunnen zijn. Daarnaast is de ambassadeur verantwoordelijk voor zijn reizende landgenoten: bij problemen is de ambassade het contactpunt. Tot slot is de ambassadeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de ambassade zelf.

Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid

In de meest algemene zin is een raadslid lid van een raad, bijvoorbeeld een raad van advies of een raad van toezicht. Meestal wordt ‘raadslid’ echter gebruikt om gemeenteraadsleden mee aan te duiden. Als gemeenteraadslid ben je een verkozen volksvertegenwoordiger, maar dan op gemeenteniveau. Je beslist mee over wat nodig is in de gemeente, en ziet erop toe dat het college van bestuur dit beleid goed uitvoert. Bijvoorbeeld over ouderenzorg, een zwembad en over de financiering en over uitbesteding. Daarvoor moet je je inlezen en vergaderen met andere raadsleden. Ook is het belangrijk dat je regelmatig contact hebt met inwoners van je gemeente, om erachter te komen wat zij belangrijk vinden.

Wethouder
Wethouder

Een wethouder is verantwoordelijk voor gemeentelijk bestuur op een specifiek terrein, zoals onderwijs of milieu. Samen met de burgemeester en de gemeenteraad besturen zij een gemeente. Als wethouder lijkt je baan wat op die van een minister: je wordt voorgedragen door een politieke partij, als die na de verkiezingen in de coalitie zit. Je bent medeverantwoordelijk voor de financiën en de organisatie van de gemeente, en zorgt ervoor dat het beleid dat de gemeenteraad bepaalt, wordt uitgevoerd. Veel werk zit in het afstemmen van besluiten met andere ambtenaren, fractiegenoten, vergaderen met de gemeenteraad, provinciale bestuurders en collega-wethouders. Verder heb je te maken met inwoners en hun vragen, en met de media.

Bestuurskundigen en beleidsmedewerkers

Bestuurskundige

Als bestuurskundige doe je onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en bestuurlijke problemen. Je probeert het bestuur zo goed mogelijk af te stemmen op de huidige maatschappij. Dit doe je door verbeteringen en aanbevelingen te geven. Als bestuurskundige ben je op verschillende terreinen werkzaam (bijvoorbeeld op het gebied van milieu, onderwijs of verkeer) en je kunt zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven terecht. Als je bij een overheidsinstelling werkt, op gemeentelijk, provinciaal of Rijksniveau, ben je betrokken bij de ontwikkeling van beleid. Bij de overheid heb je veel te maken met standaardprotocollen, regels en richtlijnen. Ook kun je bij een onderwijs- of onderzoeksinstituut werken. Bij een universiteit geef je les en voer je onderzoek uit. Binnen het bedrijfsleven kun je terecht bij bijvoorbeeld adviesbureaus. Je stelt het beleid op voor het bedrijf en zorgt er middels dit beleid voor dat het bedrijf een zo groot mogelijke winst behaalt. Een WO opleiding als Bestuurskunde is een prima voorbereiding voor dit beroep.

Selecteer dit beroep

Veiligheidskundige

De veiligheidskundige houdt zich bezig met veiligheidsvraagstukken in de maatschappij. Veiligheid is iets waar iedereen dagelijks mee te maken krijgt: op school, op het werk, op het vliegveld etc. Ook komen vaak gebeurtenissen in het nieuws waar het mis is gegaan met de veiligheid, zoals bij een treinongeluk. Een veiligheidskundige houdt zich bezig met dergelijke vraagstukken en probeert de veiligheid te verbeteren. Het werk van de veiligheidskundige is zeer breed: hij of zij interesseert zich in openbare orde, het milieu, arbo, het beveiligen van gebouwen en transport. De specialist kijkt vanuit verschillende perspectieven (juridisch, organisatorisch, bestuurlijk etc.) naar een veiligheidsvraagstuk. Bij het ontwerpen en uitvoeren van een plan werkt de veiligheidskundige samen met bedrijven, politie, overheden en hulpdiensten. Vaak heeft de veiligheidskundige ook een adviserende rol. Er zijn diverse studies Veiligheid op Hbo niveau die je voorbereiden op dit beroep.

Selecteer dit beroep

Beleidsmedewerker

Een beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe bestuurlijke plannen voor allerlei overheden of andere grote organisaties. Beleidsmedewerkers vind je op vele terreinen: algemeen, milieu, verkeer, ontwikkelingshulp, criminaliteitsbestrijding, jeugdzorg, onderwijs etc. Beleidsmedewerkers hebben oog voor wat er speelt in de samenleving en proberen met concrete oplossingen voor problemen te komen. Ook probeert de beleidsmedewerker overheidsprocedures te verbeteren. Vaak ben je zelf actief bezig met het creëren van nieuw beleid. Andere beleidsmedewerkers nemen een meer adviserende functie en assisteren bijvoorbeeld een burgemeester. Omdat er veel verschillende beleidsmedewerkers zijn, is er geen specifieke studie die voorbereidt op dit beroep. De opleiding Bestuurskunde op Hbo of WO niveau is een goede keuze maar ook met andere hbo of WO opleidingen kun je in een (specialistische) beleidsfunctie terechtkomen.

Selecteer dit beroep

Sportbeleidsmedewerker

Als medewerker sport en recreatie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het gemeentelijke sport- en recreatiebeleid. Je ziet toe op de verhuur van verschillende gemeentelijke accommodaties zoals sporthallen, sportvelden, zwembaden, wijkgebouwen en andere accommodaties aan clubs en verenigingen. Je houdt toezicht op de financiële huishouding en onderhoudt contacten met beheerders, verenigingen en andere beleidsmakers (zoals milieu). Vaak is het de taak van de sportbeleidsmedewerker om overzicht te houden en eventueel in te grijpen bij conflicten.

Selecteer dit beroep

Beleidsambtenaar

Beleid maken is het bepalen van de doelen en de middelen voor een organisatie, of in het geval van een land, de doelen en middelen van de overheid. Een beleidsambtenaar bedenkt wat het beleid voor de overheid moet zijn, bijvoorbeeld bij een gemeente, bij de provincie of bij een ministerie. Dat kan betekenen zelf een probleem analyseren, en daarvoor oplossingen aandragen, maar ook het uitwerken van een wetsvoorstel: hoe moet een bepaald voorstel of ideaal worden uitgewerkt zodat het ook toegepast kan worden? Een beleidsambtenaar moet zich dus verdiepen in verschillende onderwerpen, afhankelijk van zijn of haar specialisme, en daarbij overleggen met andere betrokken partijen. Taken variëren van beleid schrijven, onderhandelen tussen partijen of bijvoorbeeld het controleren van de uitwerking.

Selecteer dit beroep

Diplomaat

De term diplomaat staat voor alle medewerkers die de overheid vertegenwoordigen in internationale betrekkingen. Dat kunnen ambassadeurs zijn, maar ook medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken die op een diplomatieke missie worden gestuurd. De belangrijkste taak van een diplomaat is ‘diplomatiek zijn’: het tactvol onderhandelen en overhalen van andere partijen. Verder is het belangrijk vertrouwelijk te zijn, en geen gevoelige informatie te delen. Om die reden zijn de precieze werkzaamheden van een diplomaat niet altijd duidelijk.

Selecteer dit beroep

Gedeputeerde

Een gedeputeerde is een provinciaal bestuurder. Hij of zij is lid van het college van Gedeputeerde Staten. Een gedeputeerde moet gekozen worden door de Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging van een provincie. Op basis van de visie en het beleid van de Provinciale Staten voeren gedeputeerden besluiten uit en houden ze toezicht. Daarnaast kunnen ze ambtenaren benoemen en ontslaan. Een gedeputeerde krijgt een eigen specialisme (een ’portefeuille’) waarvoor hij verantwoordelijk is. Buiten hun eigen vergaderingen, overleggen gedeputeerden met betrokken partijen, en gaan dus veel op werkbezoek.

Selecteer dit beroep

Minister

Een minister is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, dat wil zeggen een onderwerp waar de staat regels voor moet maken. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs of aan de zorg. Als minister geef je leiding aan een ministerie. Je schrijft met beleidsambtenaren nieuwe wetten, besluit waar geld aan moet worden besteed, je benoemt nieuwe personen en moet daarnaast vergaderen met de andere ministers en je beleid uitleggen aan de Tweede Kamer. Daarnaast moet je soms op werkbezoek, om een beter beeld van problemen in je werkveld te krijgen.

Selecteer dit beroep

Politicus

Politicus is een brede term, die van toepassing is op iedereen van gemeenteraadsleden tot aan de minister president. Om die reden is het moeilijk precies te zeggen wat een politicus doet. In elk geval vertegenwoordigt een politicus de bevolking. Als volksvertegenwoordiger adviseert en controleert hij bestuurders en heeft hij invloed op het beleid. Concreet ben je als politicus veel bezig met vergaderen, debatteren, het lezen van dossiers en met werkbezoeken. In de meeste gevallen maakt een politicus deel uit van een politieke partij. Tot slot hebben politici veel met de media te maken: van interviews in lokale kranten tot een debat op tv.

Selecteer dit beroep

Ambassadeur

Een ambassadeur is een vertegenwoordiger van een land of regering. Als afgezant van de regering in het buitenland onderhandelt of spreekt de ambassadeur namens zijn of haar eigen land. Een ambassadeur houdt de ontwikkelingen van het land in de gaten, en rapporteert daarover naar het thuisland. De nadruk ligt op ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor het thuisland, of de relatie tussen de twee landen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rond de ramp met de MH-17 en de relatie tussen Nederland en Rusland. Als vertegenwoordiger moet de ambassadeur veel contacten onderhouden, bijvoorbeeld wanneer die voor de handel nuttig kunnen zijn. Daarnaast is de ambassadeur verantwoordelijk voor zijn reizende landgenoten: bij problemen is de ambassade het contactpunt. Tot slot is de ambassadeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de ambassade zelf.

Selecteer dit beroep

Gemeenteraadslid

In de meest algemene zin is een raadslid lid van een raad, bijvoorbeeld een raad van advies of een raad van toezicht. Meestal wordt ‘raadslid’ echter gebruikt om gemeenteraadsleden mee aan te duiden. Als gemeenteraadslid ben je een verkozen volksvertegenwoordiger, maar dan op gemeenteniveau. Je beslist mee over wat nodig is in de gemeente, en ziet erop toe dat het college van bestuur dit beleid goed uitvoert. Bijvoorbeeld over ouderenzorg, een zwembad en over de financiering en over uitbesteding. Daarvoor moet je je inlezen en vergaderen met andere raadsleden. Ook is het belangrijk dat je regelmatig contact hebt met inwoners van je gemeente, om erachter te komen wat zij belangrijk vinden.

Selecteer dit beroep

Wethouder

Een wethouder is verantwoordelijk voor gemeentelijk bestuur op een specifiek terrein, zoals onderwijs of milieu. Samen met de burgemeester en de gemeenteraad besturen zij een gemeente. Als wethouder lijkt je baan wat op die van een minister: je wordt voorgedragen door een politieke partij, als die na de verkiezingen in de coalitie zit. Je bent medeverantwoordelijk voor de financiën en de organisatie van de gemeente, en zorgt ervoor dat het beleid dat de gemeenteraad bepaalt, wordt uitgevoerd. Veel werk zit in het afstemmen van besluiten met andere ambtenaren, fractiegenoten, vergaderen met de gemeenteraad, provinciale bestuurders en collega-wethouders. Verder heb je te maken met inwoners en hun vragen, en met de media.

Selecteer dit beroep